Czym charakteryzuje się spółka akcyjna?

Spółka akcyjna działa na podstawie kodeksu spółek handlowych. Jest to popularny rodzaj spółki w gospodarce wolnorynkowej spółek kapitałowych.

Czym jest spółka akcyjna?

Spółka akcyjna jest to jedna z form prawnych, w których można prowadzić własną działalność gospodarczą. Generalnie jest ona kierowana w stosunku do tych przedsiębiorców, którzy planują wejście na giełdę. Charakteryzuje się ona wysokim zapotrzebowaniem na kapitał inwestycyjny, jak również wyspecjalizowaną wiedzę. Właśnie w związku z tymi kwestiami ma ona możliwość pozyskiwania dużego kapitału od szerokiego grona inwestorów. Przedsiębiorstwo w formie spółki akcyjnej najczęściej prowadzą średnie i duże firmy. Spółkę taką można założyć w dowolnym celu, np. w celu charytatywnym. Ważne jest jedynie, aby jej cel nie był sprzeczny z obowiązującym prawem.

Status spółki akcyjnej

Status spółki akcyjnej należy do głównego elementu umowy założycielskiej. Jest to akt, który reguluje zadania, strukturę organizacyjną, jak również sposób działania podmiotu. Powinien on zostać zawarty w formie pisemnej u notariusza, ponieważ gdy tak się nie stanie nie będzie on miał wiążącej mocy prawnej. Pod tym dokumentem są wymagane podpisy wszystkich założycieli spółki. Założyciel spółki akcyjnej ma możliwość zostania akcjonariuszem. Status spółki akcyjnej powinien zawierać takie elementy jak:

 • nazwę firmy
 • siedzibę spółki
 • czas trwania spółki
 • wysokość kapitału zakładowego
 • wartość nominalną akcji poszczególnych rodzajów, jak również związane z nimi uprawnienia
 • imiona i nazwiska założycieli spółki
 • liczbę członków zarządu
 • liczbę członków rady nadzorczej
 • przybliżoną wielkość poniesionych kosztów w związku z utworzeniem spółki
 • postanowienia dotyczące liczby tytułów uczestnictwa w zysku
 • postanowienia dotyczące sposobów umorzenia akcji
 • postanowienia ograniczeń zbywalności praw do akcji
 • postanowienia uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom

 Co należy do organów spółki akcyjnej?

Do organów spółki akcyjnej należy rada nadzorcza oraz zarząd. Jeżeli chodzi o radę nadzorczą to jest ona organem kontrolnym w spółce. W jej skład musi wchodzi przynajmniej trzech członków. Do jej zadań należy między innymi badanie i kontrolowanie wszystkich dokumentów dotyczących funkcjonowania spółki. Aczkolwiek ma ona także moc prawną, jeżeli chodzi o możliwość dokonywania rewizji stanu majątku spółki. Z kolei zarząd odpowiedzialny jest za podejmowanie uchwał większością głosów. Zostaje on powoływane na 5-letnią kadencję przez radę nadzorczą. Zarząd reprezentuje spółkę akcyjną na zewnątrz.

Informacja prawna